Vad görs vid en OVK?

Vid en besiktning av ventilation kontrolleras att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde då ventilationen installerades. Besiktningsmannen kontrollerar även att inte ventilationen försämrats och ifall systemet utvecklats, byggts ut etc, gäller föreskrifterna från det år som systemet utvecklades. Besiktningsmannen kontrollerar saker såsom att:

  • funktion och egenskaper i ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i fastighetens ventilationssystem på ett sätt som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vid en OVK-besiktning kontrolleras även att:

  • ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet är lättillgängliga
  • ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra

Ifall ovanstående krav ej nås, kan ventilationssystemet underkännas och måste åtgärdas inom besiktningsmannens angivna tidsperiod. Ifall problemen kring ventilationen inte åtgärdas kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite. Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ansvarar för att OVK-besiktning genomförs regelbundet. Ägaren till byggnaden där OVK har utförts har därefter rätten att avgöra ifall hen vill genomföra energieffektiviseringsförslagen vid angiven tidpunkt.